Ağustos 9, 2019

İKİ AZGIN DULUN ARASINDA

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Ahegao

Geçti?imiz a?ustos ay?nda s?cak bir ö?le üzeriydi,kar??dan esen s?cak meltem saçlar?m? savuruyor,az ilerimdeki in?aat?n önündeki kum tepeci?inden ald??? kum tanelerini gözümün içine serpi?tiriyordu.Bende bir yandan caddeden kar??ya geçmeye çal???rken bir yandan da kum yüzünden yanan gözlerimi ovu?turuyordum. gizler h o t m a i l c o m Sonra birdenbire sanki kafama balyozla ?iddetle vurmu?lar gibi bir alg?laman?n ard?ndan her ?ey bir anda etraf?mda döndü ve adeta ku?tüyü bir yata??n üzerine dü?üyormu?um gibi garip bir hisle kald?r?ma dü?tüm.Yana??m sert kald?r?ma yap??m?? ?ekilde bir ara gözlerimi aralad???mda beyaz bir kad?n ayakkab?s?n?n burnumun dibine kadar girdi?ini fark ettim.Size enteresan gelecek ama o vaziyetteyken yan?ma gelen kad?n?n parfüm kokusunu alg?l?yor,hatta parfümünün markas? hakk?nda kafamda dü?ünceler bile olu?uyordu.. Sonra etraf?mda ko?u?malar ve sesli konu?malar duydum..en son hissetti?im ?ey ise bir araban?n içinin bo?ucu s?cakl???yd?.Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum,gözlerimi açt???mda ilk gördü?üm ?ey tepemde yuvarlak beyaz bir avizenin üzerinde çiftle?en iki tane kara sinekti.S?rt üstü yatt???m yerden kafam? kald?r?p etrafa göz att???mda ise bir hastane odas?nda oldu?umu fark ettim.Kafamdan çe?itli dü?ünceler geçiyor,buraya nas?l geldi?imi hat?rlamaya çal???yordum ki odan?n kap?s? sessizce aç?ld?..içeriye bir afet-i devran girdi ki, benim babayi?it hasta halimizi umursamadan yerini yad?rgay?p ?öyle bir kafas?n? kald?rd?.Kad?n,30-35 ya?lar?nda sar? saçl?,ye?il gözlü, memeleri üzerindeki darac?k bodysini delip geçecekmi? gibi duran bal?k etli mükemmel bir varl?kt?.Bana’’geçmi? olsun Ferdi bey,kendinizi nas?l hissediyorsunuz’’derken bir yandan ac?kl? ac?kl? gözlerimin içine bak?yor bir yandan üzerimdeki nevresimi düzeltmeye çal???yordu.Belliki cebimdeki kimli?imi buldular diye dü?ündüm.Fakat bu güzel kad?n?n hem?ire olmad??? k?l???ndan (gizler hot mail com)k?yafetinden her ?eyinden belliydi..Ben yinede ihtiyatl? davranarak doktor musunuz acaba diye sorunca,yüzünde ?eker çalan küçük çocuklar?n tak?nd??? masum bir ifadeyle hay?r diye cevap verdi ve aç?klama yapmaya devam etti..bir yere acil yeti?mesi gerekti?i için arabas?yla biraz h?zl? gitti?ini,aniden kar??s?na ben ç?k?nca fren yapt???n? ama bana vurmaktan kurtulamad???n?,hastane masraflar?n? pe?in ödedi?ini hiçbir yerimde k?r?k ç?k?k olmad???n? ertesi gün taburcu olabilece?imi uzun uzun anlatt?..demekki kald?r?mda yatarken beyaz ayakkab?s?n? gördü?üm bu kad?nd?.?lerleyen saatlerde ise sohbetimiz büsbütün koyula?t?,ad?n?n Aysun oldu?unu, bir ithalat firmas?n?n orta?? oldu?unu 12 y?ll?k evlilikten sonra e?inden geçen y?l bo?and???n? hiç çocuklar? olmad???n? ama sorunun kocas?ndan kaynakland???n?,eski vekillerden olan babas?n?n miras b?rakt??? büyük bir evde kendisi gibi yeni bo?anan çocukluk arkada?? bir bayanla birlikte ya?ad???n? söyledi.O anda akl?ma bana arabas?yla vuran bu güzel kad?na bir oyun oynamak geldi.Otuz y?ld?r ?stanbul da ya?amama ra?men ona aslen ?zmirli oldu?umu ?stanbul a i? için geldi?imi,?stanbul da hiç akrabam olmad???n?,bana arabas?yla vurdu?u gün ?zmire gitmek için haz?rland???m? ama bu talihsiz kazan?n gerçekle?ti?ini söyledim.Bana bu vaziyette ?zmir e gidip gidemeyece?imi sordu?unda imkans?z gidemem..ayakta duracak halim yok birkaç gün bir otelde dinlenirim herhalde diye cevap verince bekledi?im tepkiyi verdi ve istersen benim evde birkaç gün kalabilirsin ev çok büyük,bir sürü odas? var dedi.Tabi bu ,biraz nazdan tuzdan sonra raz?#61514;teklife bal?klama atlamak bana yak??mazd? oldum.Ertesi gün Aysun hastanedeki odama,beni evine götürmek için geldi?inde yan?nda birlikte ya?ad??? arkada??n? da getirmi?ti.Aman tanr?m o ne güzellikti…Aysun kadar iri memeleri olmasada mükemmel güzelli?e sahip bir poposu vard?.Angelina Jolly e benzeyen yüzüne k?sa siyah saçlar? o kadar yak??m??t? ki gözlerimi alam?yordum.Yar?m saat sonra iki güzel kad?n birer koluma girip beni hastane koridorundan geçirirken insanlar?n k?skanç bak??lar? adeta beni delik de?ik ediyordu.Aysun un kulland??? lüx arabayla yakla??k 45 dakikal?k bir yolculuktan sonra büyük demir kap? ve güzel bir bahçenin çevreledi?i eski konak biçimli triplex bir yap?n?n önüne geldik.?ki f?st?k hemen odam? haz?rlay?p yata??m? yapt?lar ve dikkatle beni yata??ma yat?rd?lar, benim telefonum kazada k?r?ld???ndan gerekti?inde onlar? ça??rabileyim diye Aysun kendi cep telefonunu ba?ucuma koydu.O andan itibaren tek dü?ündü?üm ?ey bu yavrular? nas?l sikebilece?imdi…hastal???m? falan unutmu?,bütün benli?imi dayan?lmaz bir sex arzusu kaplam??t?.Eve geldi?im gün vukuats?z geçti,üzerime o kadar dü?üyorlard? ki ak?am yeme?imi bile yata??ma kadar getirmi?lerdi.Ertesi sabah ikisi de i?lerine gidip evde yaln?z kald???mda ak?ama kadar bu yavrular? nas?l edipte sikebilece?imi dü?ünüp kafa patlatt?m ama sonunda dahiyane bir plan yapmaya muvaffak oldum.Onlar gelmeden hemen üzerimi giyinip bir cd dükkan?ndan Takashi Miike nin Cevaps?z Arama isimli gerilim filmini sat?n ald?m ve ard?ndan Aysun un telefonuna kendi kart?m? tak?p yak?n bir arkada??m? arad?m.Ona Aysun ve Nihal in cep telefon numaralar?n? vererek ak?am saat 10 dan sonra her 45 dakikada bir bu numaralar? aramas?n?,kaba de?il ama ürkütücü kelimeler kullanarak telefona ç?kanlar? korkutmas?n? tembihledim.Geriye yavrular?n eve gelmelerini beklemek kal?yordu.Aysun ve Nihal ak?am 8 gibi geldiler…hemen yan?ma gelip halimi hatr?m? sorduktan sonra du? al?p yemek haz?rlayacaklar?n? söylediler..benide salonda bir kanepeye alarak televizyon seyredersin dediler.Nihal e,sizde Vcd Player varm??diye sordu?umda evet cevab?n? al?nca derin bir oh çektim.Onlar?n du? almalar?,yemek haz?rlamalar? ve yemek yememizin ard?ndan saat 9.30 olmu?tu bile.Elimi çabuk tutmal?y?m diye dü?ündüm ve han?mlara..bu gün çok can?m s?k?ld???n?,biraz evin bahçesine ç?kt???m?,seyyar bir vcd sat?c?s? gördü?ümü ve seyretmek için bir film sat?n ald???m? ama sonra birlikte seyrederiz diye vazgeçip ak?am? bekledi?imi söyledim.Bunun üzerine Aysun elimdeki filmi al?p vcd player a takt?…arkada??m her an telefonlardan birini arayabilece?i için filmin ba??ndaki reklamlar? seyredecek vakit yoktu hemen kalk?p cd yi ileri sard?m ve film ba?lad?.Daha önce filmi seyretti?im için filme de?il han?mlar?n filme verdi?i tepkilere dikkat ediyordum.?kiside tam filmin etkisine girmi?lerdi ki Nihalin telefonu çald?.Telefonda neler konu?uldu?unu bilmiyordum ama nihalin yüzü ?ekilden ?ekle giriyordu.Ben neler oldu?unu,neden endi?elendi?ini sorunca..sap???n biridir önemli de?il diye cevap verdi ve tekrar filme geri döndük.Yar?m saat sonra bu kezde Aysunun telefonu çald? ayn? endi?e ve korkuyu Aysunun yüzündede görünce plan?m?n iyi i?ledi?ini anlam??t?m.Aysun ve Nihale telefonlar?n? kapatmalar?n? söyledi?imde bütün e? dost akraba ve i? ba?lant?lar?n?n bu telefonlar?n ucunda oldu?unu kapatamayacaklar?n? söylediklarinde benda yang?na körükle gidip hakl?s?n?z her ?ey olabilir dünyayla ba?lant?y? kesmemek gerek deyiverdim.Film bitti?inde saat 12 civar?yd? ama sexy dullar?n yüzlerindeki endi?eyide görebiliyordum..Sabah yine i?e gitmeleri gerekti?i için fazla sohbet edemeden ikiside yatmak istediklerini söyleyip odalar?na gittiler.Tabi bu arada telefonlara gelen ça?r?lar devam ediyordu.Ard?ndan bende odama çekilip üzerimde ne var ne yok ç?kartarak ç?r?lç?plak yata??ma yat?p olacaklar? beklemeye ba?lad?m.Aradan 45 dakika geçmi?tiki Aysun ve Nihal birlikte odam?n kap?s?n? çald?lar..telefonlar?n devam etti?ini,ikisininde ayr? odalar? oldu?unu,önce birlikte yatmaya karar verdiklerini ama yinede korktuklar?n? bu yüzden odama geldiklerini söylediklerinde neredeyse sevinçten uçacakt?m.Onlara bu gece ayn? odada kalabilece?imizi, ben varken hiçbir?eyden korkmamalar?n? iyice empoze ederken odada ba?ka yatacak yer olmad??? için ikisinide yata?a davet edip bu gece yan?mda emniyetle yatabileceklerini,hiç korkmamalar?n? söyledim.?ki kad?n benim ç?plak oldu?umu fark etmeden geldiler iki yan?ma yatt?lar..biraz sohbetten sonra ikiside bana arkas?n? dönüp uyumaya koyuldu ama k?p?rdanmalar?ndan uyumakta zorland?klar?n? anlayabiliyordum.bana ilk yüzünü dönen Aysun oldu.Bende ona yüzümü döndü?ümde nefeslerimiz birbirine kar??acak kadar yak?nla?m??,lo? ???kta birbirimizin gözlerine bak?yorduk.Bir süre bu ?ekilde bak??t?ktan sonra ben çar?af?n alt?ndan yava?ça Aysunun elini tutup sanki teselli eder gibi önce gö?süme koydum..oradan yava? yava? a?a??ya sikime do?ru götürdüm..ta? gibi olmu? dimdik sikime eli de?ince biraz tedirgin olup geri çekmek istedi ama elini bile?inden s?k?ca tuttu?um için kurtulamad? ve daha fazla direnmeyi b?rak?nca minicik,yumu?ak elini ta?aklar?ma kadar indirdim o da daha fazla dayanamam?? olacakki kendini koyverdi ve h?rsla ta?aklar?m? avuçlamaya sikimi s?vazlamaya ba?lad?.Ta? gibi kocaman olmu? yara??m?n ucundan s?zan zevk s?v?lar?n?n Aysunun eline bula?t???n? hissedebiliyordum.Sikimin ok?anmas? beni deliye çevirmi?ti hemen aysunun güzel dudaklar?na yumulup derin Frans?z öpücükleri kondurmaya ba?lad?m ç?lg?nlar gibi öpü?ürken bir yandanda iri melerini avuçluyor ucunu parmaklar?mla s?k?yordum di?er taraf?m?zda Nihal hiçbir?ey olmam?? gibi bize arkas?n? dönmü? yat?yordu ama onunda uyan?k oldu?undan emindim.Aysunun dudaklar?ndan yava? yava? boynuna oradan iri memelerine inip yalamaya ba?lad?m memelerinin misket gibi olmu? tatl? uçlar?n? ak**e ?ekeri gibi a?z?mda eritiyor onu zevkten inletiyor k?vrand?r?yordum yava?ça daha a?a??lara..göbe?ine ve oradanda tatl? am?na indim Aysunun balkutusu zevk s?v?lar?yla s?r?ls?klam olmu? alev alev yan?yordu.Kalçalar?na kadar indirdi?im mis kokulu külotunu bana daha fazla engel olmamas? için bir hamlede hoyratça çekip en ince yerinden kopartt?m art?k Aysunun kad?n kokan tatl? amc??? ve çiçek gibi göt deli?i dilime amadeydi.Dilimi bir am?na bir götüne sokuyor a?z?ma burnuma Aysunun zevk s?v?lar? bula??yordu bende onlar? zevkle yutuyordum.Ben Aysunun am?n? götünü dillerken yan?ba??mda arkas? bize dönük yatan Nihalin sol kolunun ritmik hareketler yapt???n? fark ettim çar?af?n alt?nda ne yapt???n? göremiyordum ama tahminim do?ruysa harika olacakt?. Aysunun zevkten v?c?k v?c?k olmu? am?n? yalarken sanki yanl??l?kla olmu? gibi elimi Nihalin ön taraf?na do?ru kayd?rd???mda elinin e?ofman?n?n içinde oldu?unu,onunda gizlice am?n? parmaklad???n? fark ettim.Dilimi Aysunun am?ndan çekerek Nihali nazikçe s?rt üstü çevirip bir hamlede e?ofman?yla birlikte külotunu a?a?? indirdim ve onunda zevkten s?r?ls?klam olmu? am?n? yalamaya ba?lad?m.Bir yandan parma??mla Aysunun göt deli?ine masaj yap?yor bir yandanda Nihalin buram buram sex kokan tatl? am?n? dilimle mest ediyordum.?ki azg?n dulun uzun zamand?r yara?a hasret kald?klar? her hallerinden belliydi.?kiside zevkten deliye dönmü? tatl? tatl? inliyor,kal?n ve damarl? yara??m? amlar?na bir an önce sokmam için telepatik olarak yalvar?yorlard?.Sikimin tad?na ilk Aysuna bakt?rmaya karar vererek Nihali b?rak?p Aysunun bacak aras?na geçtim kaz?k gibi olmu? kocaman sikimi am?n?n dudaklar? aras?nda biraz gezdirdikten sonra s?r?ls?klam amc???na birden kökledim Aysun derin bir oh çekip ba??n? geriye atmas?yla beni belimden s?k?ca yakalamas? bir oldu..yara??m? her kökleyi?imde nihayet..nihayet diye ç??l?klar at?yor ate? gibi amc???yla koca sikimi bo?luk b?rakmadan s?k?ca sar?yordu.Bu arada Nihal dizlerinin üzerinde do?rulmu?,ben Aysunu sikerken oda boynumu kula??m? yal?yor tatl? nefesiyle beni deliye çeviriyordu.Az sonra aysun sikimin alt?nda sars?la sars?la bo?al?rken,erke?immm..can?m kocac???mmm..diye yüksek sesle ç??l?klar at?yor sanki sikimi am?n?n içinde k?r?p oradan hiç ç?karmak istemiyorcas?na sert hareketler yap?yordu.Nihayet orgazm olup sakinle?ti?ini fark edince zevk s?v?lar?na bulanm?? sikimi Aysunun am?ndan çekip Nihal i saçlar?ndan tutarak yara??ma do?ru yakla?t?rd?m.Nihal yara??m? yüksek devirli bir elektrik süpürgesi gibi emiyor,sikimi a?z?na her soku?unda sanki içimden bir ?eyler kopuyormu? hissi veriyordu.Azg?n dul Nihali yaraktan daha fazla mahrum etmeye hakk?m olmad???n? dü?ünüp arkas?n? çevirip domaltt?m..am?n?n zevkten kabarm?? dudaklar? arkas?ndan ta?ak gibi ç?km??,içine girmesi için adeta sikime yalvar?yordu.Kar??mdaki arzulu ve sikilmeye haz?r am?c??? daha fazla bekletmedim..zevkten kaz?k gibi dikelip,kafas? kad?n yumru?u gibi kocaman olmu? yara??m? Nihalin uzun zamand?r yarak girmeyen am?na dayay?p ta?aklar?ma kadar kökledim.Nihal zevkten adeta kudurmu?,ben am?na kökledikçe kafas?n? sa?a sola sall?yor bir eliyle de a?a??dan ta?aklar?m? avuçlam?? can?m? ac?t?yordu.Az sonra Nihal de kal?n yara??m?n verdi?i sonsuz hazza boyun e?ip ç??l?klar atarak bo?al?p rahatlad?..ama benim azman siki?meye doymuyordu.Bu kez Nihali b?rak?p tekrar Aysun a döndüm..onu yüzükoyun yat?r?p göbe?inin alt?na iki tanede yast?k koyarak poposunu yükseltince karaincisi bütün ihti?am?yla hizmetime girdi..hemen e?ilip misler gibi göt deli?ini dilimle yumu?at?p yara??ma haz?rlamaya ba?lad?m.Göt deli?inin iyice yumu?ay?p kendini b?rakt???ndan emin olduktan sonra hala siki?e doymayan yara??m? muhte?em Karaincisine dayay?p yava?ça kafas?n? içeri soktum…azg?n dul sikimi götünden ç?karmam için yalvar?yor ac?yla kar???k zevk ç??l?klar? at?yordu.Onun ç??l?klar?na ald?rmay?p sikimi köküne kadar götüne soktum gidip geldikçe deli?ini kasmay? b?rak?p k?z??m?? azg?n bir k?srak gibi alt?mda dans etmeye ba?lad?.Ben Aysunun götünü sikerken Nihal de bo? durmuyordu. Arkama geçmi? popomu yal?yor küçük ?s?r?klar atarak beni kudurtuyo?du..anlad?mki daha yara?a doymam??t? esmer güzeli azg?n dul..Bir yandan Aysunun darac?k götünü sikerken bir yandan elimi arkaya at?p Nihalin k?sa saçlar?n? yakalad?m ve kendime çekip alev gibi yanan dolgun dudaklar?n? emmeye ba?lad?m..sonra bacaklar? aras?na Aysunun s?rt? gelecek ?ekilde önümde domalt?p onunda göt deli?ini doya doya yalamaya sikim içim ideal duruma getirmeye ba?lad?m..göt deli?ine her darbesi at???mda poposunu yüzüme daha çok bast?r?yor am?ndan s?zan zevk s?v?lar?n? çeneme bula?t?r?yordu.Bende zaman zaman dilimi götünden çekip salg?lad??? s?v?lar? kana kana yalay?p yutuyordum.Aysunun orgazm oldu?unu art?k poposunu alt?mda y?lan gibi k?vrand?rmamas?ndan anlad?m ve sikimi s?k? s?k? kavrayan s?cak götünden çekip onun s?rt?nda bana domalm?? duran Nihalin götüne dayad?m.Yara??m? Nihalin darac?k ama istekli götüne yava? yava? sokarken Aysun gibi ç?karmam için yalvarm?yor..aksine dahada köklemem için poposunu sikime do?ru bast?r?yordu.Nihalin güzel götünü Aysunun s?rt?nda yar?m saat kadar siktikten sonra art?k takatimin kalmad???n?,döllerimin d??ar? ç?kmak için sikimin s?n?rlar?n? zorlad???n? hissederek kendimi orgazm olmaya ?artland?rd?m.Nihalin s?cac?k ve dar götünü biraz daha siktikten sonra sikimi ç?kar?p Nihali ve Aysunu yan yana s?rt üstü yat?rarak bende üzerlerinde aya?a kalkt?m.Patlamak üzere olan sikimi birkaç saniye elimle s?vazlad?ktan sonra yara??m?n kafas?n? döl ya?muruyla sulan?p beslenmeyi bekleyen Aysun ve Nihalim yüzüne do?ru e?erek ?iddetle bo?ald?m.Spermlerim sikimin ucundan öyle tazyikli ve bol ç?k?yorlard?ki döllerimi azg?n dullar?n yüzüne itfaiye hortumuyla f??k?rt?r gibi f??k?rt?yordum…onlarda zevkle döllerimi yalay?p yutuyor,?ifal? bir iksir gibi elleriyle memelerine ve yüzlerine sürüyorlard?.Birlikte ya?ad???m?z bu mükemmel hazz?n ard?ndan azg?n dullar?n ortalar?na uzan?p onlar? birer koluma yat?rd?m.Bir yandan saçlar?n? öpüp kokluyor bir yandanda onlar? sikebilmek için ba?tan beri planlad???m muzipliklerimi anlat?yordum..ikisindende tek kelime tepki almay?nca bu maceran?n onlar?nda çok ho?una gitti?ini anlayarak rahat bir nefes al?p rahatlad?m.Beni affettiklerinin en bariz ispat?da ertesi gün ikisininde i?e gitmeyip sex partimize kald???m?z yerden devam etmemizdi.

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

izmir escort şişli escort gaziantep rus escort Casibom izmir escort istanbul travesti istanbul travesti istanbul travesti ankara travesti Moda Melanj izmir escort ankara escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort canlı bahis siteleri deneme bonusu veren siteler şişli escort sincan escort bornova escort balçova escort mersin escort xnxx Porno 64 alt yazılı porno bahis Anadolu Yakası Escort Kartal escort Kurtköy escort Maltepe escort Pendik escort Kartal escort kuşadası escort bayan porno porno Ankara escort bayan Ankara Escort Ankara Escort Rus Escort Eryaman Escort Etlik Escort Sincan Escort Çankaya Escort etlik escort casino siteleri bursa escort bayan görükle escort bursa escort bursa merkez escort bayan Çankaya escort sincan escort kocaeli escort kocaeli escort erotik film izle Escort hurilerim.com Hacklink Hacklink panel porno izle Escort bayan Escort bayan bahisu.com girisbahis.com beylikdüzü escort escort antalya rus escort escort escort escort travestileri travestileri deneme bonusu eryaman escort demetevler escort
izmir escort adana escort adıyaman escort afyon escort ankara escort antalya escort balıkesir escort çanakkale escort bodrum escort bolu escort çorlu escort denizli escort edirne escort elazıg escort erzincan escort erzurum escort gaziantep escort hatay escort giresun escort ısparta escort
kaçak iddaa otele gelen escort keçiören escort etlik escortçankaya escort poker siteleri